Oceny okresowe

INFORMACJE OGÓLNE

Różnorodne systemy ocen pracowniczych z pozytywnym skutkiem stosowane są przez większość nowoczesnych firm. Wynika to przede wszystkim z faktu, że są one skuteczną metodą motywowania, umożliwiającą zaspokojenie rozmaitych oczekiwań firmy, tak przełożonych, jak i podwładnych.

Z jednej strony przyczyniają się one bowiem do:

 • zwiększenia wydajności pracy;
 • do rozwoju firmy;
 • zwiększenia akceptowalność norm obowiązujących w przedsiębiorstwie;
 • większego poszanowania decyzji przełożonych;
 • polepszenia komunikacji wewnętrznej przez wprowadzenie jednolitych
  i jednoznacznych kryteriów oceny.

Z drugiej strony zaś zaspakajają także oczekiwania podwładnych:

 • informują jak oceniane są wyniki ich pracy, co i jak mogliby robić lepiej;
 • wskazują prognozy dotyczące ich rozwoju zawodowego;
 • informują o możliwościach awansów;
 • przyczyniają się do powstania ścisłego powiązania pomiędzy uzyskanymi rezultatami a wszelkimi formami wynagrodzenia;
 • dają przeświadczenie, że ich praca jest sprawiedliwie oceniana.

Systemy ocen okresowych w globalnym spojrzeniu wpływają na:

 • wypracowanie najwyższych standardów świadczonych usług wobec klientów zewnętrznych i wewnętrznych;
 • wspieranie budowania kultury organizacyjnej Spółki;
 • ustalenie jednolitych, jasnych reguł oceniania, informacja zwrotna dla pracowników dotycząca standardów ich funkcjonowania zawodowego, możliwość współuczestniczenia w procesie oceniania (samooceny);
 • motywowanie personelu poprzez połączenie systemu oceniania
  z systemem premiowym.

KRYTERIA OCENY

Głównym narzędziem oceny okresowej są arkusze ocen uwzględniające ważne
z punktu widzenia organizacji kryteria. Kryteria oceny zostaną ustalone przez przełożenie głównych celów organizacji na cele indywidualne poszczególnych pracowników z uwzględnieniem kluczowych zadań stanowiska, i dalej na zachowania jakie musza pracownicy przejawiać, aby realizować nakładane
na nich cele organizacji.

Kryteria można podzielić na trzy podstawowe obszary:

 • Kryteria efektywnościowe
 • Kryteria behawioralne
 • Kryteria osobowościowe

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Spróbuj odwrotnie: dopasuj twój biznes do kompetencji utalentowanych pracowników

Facebook Icon